2.novembrī, Atlētu Forumā, Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK), aktualizējot dzimumu līdztiesības jautājumus kā sporta organizāciju darba ikdienā, tā sporta vidē kopumā, prezentēja ERASMUS+ projekta ‘’GAMES’’ ietvaros izstrādāto stratēģisko plānu, kurā par virsmērķi izvirzīta dzimumu balansa stiprināšana un integrācija sporta politikā un tā ieviešanas veicināšana visās ar sportu saistītajās jomās (organizācijās).

Projekta ''GAMES'' mērķis ir veicināt dzimumu līdztiesību Nacionālo Olimpisko komiteju (NOC) vadošajās un lēmumu pieņemšanas pozīcijās, aktualizējot un veicinot strukturālas pārmaiņas pārvaldībā, uzlabojot izpratni par pastāvošajiem kultūras šķēršļiem un mudinot NOC sadarboties ar to biedru federācijām, lai radītu ilgtspējīgas pārmaiņas. Projekta dalīborganizācijas tā īstenošanas ietvaros organizē temata un ar to saistīto jautājumu aktualizēšanas pasākumus, iztrādā stratēģiskos plānus, integrē ikdienas darbā sporta organizācijās dažādas dzimumu līdztiesības veicinošas aktivitātes. Arī LOK ir izstrādājusi stratēģisko plānu 2023. – 2028.gadam, kā integrēt dzimumu balansu sporta politikā sporta organizācijās, kurā par galvenajiem uzdevumiem izvirzījusi: 1) Mehānisma izstrādāšanu dzimuma balansa stratēģijas ieviešanas uzraudzībai un izvērtēšanai, kā arī sabiedrības informēšanas īstenošanai (2024.gads); 2) Mentoringa programmas izstrādāšanu un īstenošanu ar mērķi ik gadu mentorēt 40 sievietes, veicinot sieviešu integrāciju LOK vadošos amatos, lēmumu pieņemšanas procesos (2025. gads); 3) Sieviešu īpatsvara palielināšanu LOK biedru (Nacionālo Federāciju) Valdēs līdz 30% kopā (2026.gads); 4) Sieviešu īpatsvara palielināšanu LOK Valdē/izpildkomitejā līdz 30% kopā (2028.gads). Ar stratēģisko plānu novembra sākumā tika iepazīstināti arī LOK organizētā Atlētu Foruma dalībnieki. 

Maruta Taima, LOK starptautisko programmu vadītāja: “Dzimuma līdztiesība - kopā strādājot, kopā pieņemot lēmumus - ir Vērtība. Cilvēka prasmēm un spējām jābūt noteicošajam faktoram, kāpēc tiek ieņemts viens vai otrs amats, nevis piederība dzimumam.’’

Dzimuma līdztiesība ir Eiropas Savienības (ES) viens no pamatprincipiem, kas noteikts Dzimumu līdztiesības stratēģijā 2021.-2025. gadam. Stratēģijas mērķis ir sievietēm, vīriešiem, meitenēm un zēniem sniegt un nodrošināt vienlīdzīgas iespējas attīstīties, pilnveidoties, piedalīties un realizēt savus mērķus. Neraugoties uz pastāvošo politiku un stratēģijām, Eiropas NOC trūkst dzimumu līdztiesībasīstenošana vadošajās un lēmumu pieņemšanas pozīcijās. Eiropas NOC vidū šobrīd ir 5 prezidentes – sievietes un 11 ģenerālsekretāres.

Projektu ''GAMES'' līdzfinansē Eiropas Komisija ar programmas ERASMUS+ starpniecību. Projekta Eiropas Olimpisko komiteju (EOC) Eiropas Savienības biroja vadībā darbojas divus gadus - no 2022.gada aprīļa līdz 2024.gada martam. Projektā piedalās vairākas Eiropas Nacionālās Olimpiskās komitejas - Turcijas, Grieķijas, Beļģijas, Latvijas, Īrijas, Čehijas, Vācijas un Ziemeļmaķedonijas, Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK), kā arī starptautiskajā sporta vidē pazīstami eksperti un pētnieki.